Ogłoszenie #1

ZAPYTANIE CENOWE nr 1/2017

Określenie kosztów usługi organizacji czterech edukacyjnych rajdów rowerowych dla 75 uczestników -  uczniów szkół podstawowych gmin Przeciszów i Polanka Wielka w okresie wrzesień - październik 2018 roku.

Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista

Siedziba, biuro i adres do korespondencji: ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów, e-mail; biuro@cyklista.com.pl

ZAPYTANIE CENOWE nr 1/2017

z dnia 22 grudnia 2017 roku

Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista z siedziba w Przeciszowie, zwraca się z zapytaniem cenowym w celu określenia kosztów usługi organizacji czterech edukacyjnych rajdów rowerowych dla 75 uczestników - uczniów szkół podstawowych gmin Przeciszów i Polanka Wielka w okresie wrzesień - październik 2018 roku.

  1. Opis przedmiotu zapytania cenowego:

Organizacja trzech edukacyjnych rajdów rowerowych dla 100 uczestników - uczniów szkół podstawowych gmin Przeciszów i Polanka Wielka w okresie wrzesień - październik 2018 roku.

Opis przedmiotu zapytania cenowego dla jednego rajdu rowerowego:

- zapewnienie 25 uczniów szkół podstawowych z gminy Przeciszów i/lub Polanka Wielka

- zapewnienie 4 opiekunów

- zapewnienie 1 instruktora turystyki rowerowej

- uczestnicy przemieszczać się będą zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym w 2 grupach po 15 osób

- czas trwania jednego rajdu rowerowego bez czasu przeznaczonego na warsztaty to około 1,5 godziny,

- trasy rajdu: 1. Przeciszów – Zator – Przeręb – Przeciszów – dla 2 rajdów

2. Polanka Wielka - Przeciszów – Zator – Przeręb – Przeciszów,- dla 1 rajdu,

- zapewnienie ubezpieczenia uczestników podczas rajdów rowerowych

- zapewnienie uczestnikom ciepłego napoju (herbata) oraz posiłku regeneracyjnego w postaci dania jednogarnkowego, którym będzie jeden z produktów lokalnych takich jak: żurek przeciszowski lub prażonki polańskie

- udział uczestników w warsztatach piekarniczych na trasie rajdu trwających ok. 2 godziny w restauracji Revel w Zatorze,

- udział uczestników w warsztatach ornitologicznych na trasie rajdu trwających około 1 godziny na stawach hodowlanych w miejscowości Przeręb,

- udział uczestników w warsztatach pszczelarskich wraz z degustacją miodu w Pasiece Nad Wisłą w miejscowości Przeciszów,

Zamówienie to jest związane z realizacją wniosku o powierzenie grantu finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Informacje ogólne.

- każdy z wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.

- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty.

- ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie komputerze lub czytelnym pismem ręcznym,

- oferty nieczytelne zostaną odrzucone,

- oferta powinna zawierać: ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i personalnymi, obliczoną według kalkulacji własnej, z podaną ceną brutto wyrażoną w polskich złotych.

Dodatkowe informacje i druki formularzy ofertowych do odbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, ul, Długa 6, 32-641 Przeciszów. Termin składania ofert do dnia 29 grudnia 2017 r, godz. 10,00 w Gminnej Bibliotece Publicznej adres jak wyżej.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.