Zaproszenie

Zarząd Towarzystwa Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza
członków stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków, które
odbędzie się w dniu 20 czerwca 2020 (sobota) g. 15:00 w siedzibie
stowarzyszenia w Przeciszowie, ul. Długa 6.

Poniżej przedstawiam Program Walnego Zgromadzenia Członków
aprosze o niezawodne przybycie.
Janek Kajdas Prezes TTR „Cyklista”
Proponowany program WZC.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i powitanie uczestników przez prezesa.
 2. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie kworum i ważności zebrania,
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza – protokolanta zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu stowarzyszenia,
  za 2019 rok,
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności stowarzyszenia, za 2019 rok
 7. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego z działalności
  zarządu za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności
  stowarzyszenia za 2019 rok,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za 2019
  rok,
 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
 13. Przedstawienie planu pracy TTR Cyklista na rok 2020.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad Zgromadzenia.

Comments are closed.