Statut

Statut Towarzystwa Turystyki Rowerowej „Cyklista”
(Tekst jednolity)

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie będące klubem miłośników turystyki rowerowej nosi nazwę: TOWARZYSTWO TURYSTYKI ROWEROWEJ „CYKLISTA”. W skrócie: TTR „CYKLISTA”.

§2
Siedzibą Towarzystwa Turystyki Rowerowej „CYKLISTA” jest gmina Przeciszów, powiat Oświęcim, województwo małopolskie.

§3
TTR „CYKLISTA” swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
1. TTR „CYKLISTA” działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. TTR „CYKLISTA” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
3. TTR „CYKLISTA” posiada status organizacji pożytku publicznego.

§5
TTR „CYKLISTA” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§6
Czas trwania działania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 7
Strojem klubowym członków TTR „CYKLISTA” jest żółta koszulka z napisem: Towarzystwo Turystyki Rowerowej „CYKLISTA”.

Rozdział 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8
Celem działania TTR „CYKLISTA” jest:
1. Organizowanie i popularyzowanie turystyki rowerowej oraz innych form aktywnego
i bezpiecznego wypoczynku.
2. Prowadzenie działalności oświatowej i propagandowej na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
4. Działanie na rzecz budowy infrastruktury rowerowej, w tym budowy ścieżek rowerowych.
5. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.
6. Poradnictwo i pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
7. Promocja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i zdrowia.
8. Działania w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg rowerowych.
9. Działanie na rzecz integracji europejskiej.
10. Integracja społeczności lokalnej, w tym integracji międzypokoleniowej.
11. Wspieranie osób o trudnej sytuacji materialnej – wyrównywanie szans.
12. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.
13. Promowanie rozwoju Regionu Doliny Karpia.
14. Aktywizacja obywateli na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia.
15. Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne  w szczególności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i zdrowia.
16.Promocja i organizacja wolontariatu.

§9
TTR „CYKLISTA” swoje cele realizuje przez:
1. Organizowanie rajdów rowerowych – krajowych i zagranicznych.
2. Organizowanie imprez popularyzujących turystykę rowerową, aktywny wypoczynek oraz ochronę środowiska.
3. Organizowanie imprez popularyzujących wiedzę o Unii Europejskiej.
4. Współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i państwowymi, w tym turystycznymi i sportowymi.
5. Prowadzenie działań dla wygospodarowania środków na cele statutowe.
6. Organizowanie różnych form życia wewnątrz organizacji.
7. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, konkursów, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służącej promocji celów organizacji.
8. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz planowaniem organizacji ruchu drogowego, w szczególności audytów rowerowych.
9.Opracowanie materiałów edukacyjnych, raportów, prognoz, przeprowadzanie ankiet związanych z działalnością statutową.
10.Organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych.

§10
TTR „CYKLISTA” dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§11
Realizując powyższe cele TTR „CYKLISTA” opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§12
TTR „CYKLISTA” może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE TTR „CYKLISTA” – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§13
1. Członkiem TTR „CYKLISTA” może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
2. Nabycie członkostwa w TTR „CYKLISTA” uzyskuje się przez:
a/ dobrowolne zgłoszenie na piśmie – złożenie deklaracji członkowskiej,
b/ opłacenie wpisowego,
c/ przyjęcie w poczet członków TTR „CYKLISTA” przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały,

§14
Członkowie dzielą się na:
1. Członków honorowych.
2. Członków rzeczywistych.
3. Członków wspierających.
4. Uczestników.

§15
Członek honorowy:
1. Tytuł członka honorowego TTR „CYKLISTA” nadaje Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu.
2. W szczególnych przypadkach na wniosek Zarządu, po uprzednim rozpoznaniu sprawy przez Komisję Dyscyplinarną, Walne Zgromadzenie może pozbawić tego tytułu.
3. Tytuł członka honorowego może być nadany osobie będącej członkiem TTR „CYKLISTA” za wybitny wkład pracy dla dobra Towarzystwa po upływie minimum 5-u lat członkostwa.

4. W szczególnych przypadkach, na wniosek Zarządu, tytuł ten może być przyznany osobie niebędącej członkiem TTR „CYKLISTA”.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich wypracowania godzin i czynnego udziału w życiu TTR „CYKLISTA”.

§16
Członek rzeczywisty:
1. Członkiem rzeczywistym TTR „CYKLISTA” może być osoba powyżej 16-tego roku życia, przyjęta przez Zarząd.
2. Członek rzeczywisty posiada wszystkie uprawnienia i zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obowiązków statutowych.

§17
Członek wspierający:
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, przyjęta przez Zarząd, deklarująca jedynie chęć wspierania działań TTR „CYKLISTA”, drogą opłacania składek członkowskich oraz ewentualnie innymi formami pomocy bez obowiązku czynnego udziału w życiu Towarzystwa.

§18
Uczestnikiem może być osoba do 16 roku życia przyjęta przez zarząd, po złożeniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów).

§19
Prawa członków TTR „CYKLISTA”:
1. Wszyscy członkowie korzystają z ulg w korzystaniu ze sprzętu i innego majątku Towarzystwa, wg zasad ustalonych przez Zarząd.
2. Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Wszyscy członkowie mają prawo zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Wszyscy członkowie mogą reprezentować TTR „CYKLISTA” w rajdach i imprezach sportowo-turystycznych.
5. Wszyscy członkowie mogą posiadać legitymację członkowską Towarzystwa.
6. Członkowie rzeczywiści posiadają bierne i czynne prawo wyborcze oraz mogą głosować nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

§20
Obowiązki członków TTR „CYKLISTA”:
1. Branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa (nie dotyczy członków honorowych i wspierających).
2. Stosowanie się do uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu TTR „CYKLISTA” oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie (nie dotyczy członków honorowych).
4. Wypracowanie na rzecz TTR „CYKLISTA” ustalonej ilości godzin w danym roku (nie dotyczy członków honorowych i wspierających)
5. Uczestniczenie w zebraniach i Walnych Zgromadzeniach Członków (nie dotyczy członków honorowych i wspierających).
6. Ochrona i poszanowanie mienia TTR „CYKLISTA” jako wspólnego dobra.
7. Propagowanie turystyki rowerowej i innych form aktywnego wypoczynku.
8. Pozyskiwanie nowych członków.

§21
Członkostwo TTR „CYKLISTA” ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez ostatnie osiemnaście miesięcy.
3. Wykluczenia przez Zarząd w przypadku popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa na wniosek Komisji Dyscyplinarnej.
4. Wykluczenie przez Zarząd z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia na wniosek Komisji Dyscyplinarnej.

§22
Od decyzji Zarządu TTR „CYKLISTA” lub Komisji Dyscyplinarnej, wykluczony członek Towarzystwa może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji odwołujący się jest zawieszony w prawach członka.

§23
Wyróżnienia i kary.
1. Członkowie TTR „CYKLISTA” za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz duży wkład pracy mogą być wyróżnieni:
pochwałą,
nagrodą rzeczową,
dyplomem uznania,
w inny sposób,
2. W przypadku czynu nielicującego z postawą członka TTR „CYKLISTA” nieprzestrzegania statutu, uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia, na członków Towarzystwa mogą być nakładane przez Zarząd i Komisję Dyscyplinarną następujące kary:
upomnienie,
ostrzeżenie,
czasowe pozbawienie praw członkowskich,
wykluczenie.
 
3. W przypadku otrzymania kary dyscyplinarnej, członek TTR „CYKLISTA” ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu lub Komisji Dyscyplinarnej do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni.

Rozdział 4

WŁADZE TTR „CYKLISTA”

§24
Władzami TTR „CYKLISTA” są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Komisja Dyscyplinarna.

§25
Władze TTR „CYKLISTA” są wybierane w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 2 lat.

§26
Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1, uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem postanowień rozdziału 8.

§27
1. Walne Zgromadzenie Członków zbiera się jeden raz w roku.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne przy obecności:
w pierwszym terminie 2/3 członków uprawnionych do głosowania,
w drugim terminie bez względu na ilość członków uprawnionych do głosowania.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:
z inicjatywy Zarządu,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na żądanie co najmniej 1/3 wszystkich członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd TTR „CYKLISTA” zobowiązany jest zwołać nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
5. Ważność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków określa ustęp 2.
6. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków (również nadzwyczajnego), Zarząd TTR „CYKLISTA” zawiadamia pisemnie członków, co najmniej na 14 dni przed terminem. W zawiadomieniu podaje się porządek Walnego Zgromadzenia.
 
§28
Walne Zgromadzenie Członków:
1. Dokonuje wyboru prezesa zarządu i władz TTR „CYKLISTA”, udziela absolutorium
władzom ustępującym.
2. Podejmuje uchwały, zatwierdza plany, ustala kierunki działania oraz zalecenia dla  władz TTR „CYKLISTA”.
3. Uchwala zmiany do statutu zgodnie z rozdziałem 7.
4. Podejmuje uchwałę o likwidacji TTR „CYKLISTA”, zgodnie z rozdziałem 8.
5. Ocenia działalność TTR „CYKLISTA” i jego władz.
6. Nadaje tytuł honorowego członka TTR „CYKLISTA”, lub pozbawia tego tytułu.
7. Rozpatruje odwołania od decyzji władz TTR „CYKLISTA”.
8. Rozpatruje wnioski wniesione przez władze i członków TTR „CYKLISTA”.
9. Ustala wysokość wpisowego i rocznej składki członkowskiej na następną kadencję oraz ilość godzin pracy społecznej na rzecz Towarzystwa.

§29
Zarząd TTR „CYKLISTA”:
1. Zarząd TTR „CYKLISTA” składa się z 5 do 15 osób.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W razie potrzeby Zarząd może wyznaczyć inne funkcje.
3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność 2/3 członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos prezesa.
5. TTR „CYKLISTA” jest reprezentowane przez Zarząd.
6. Zarząd reprezentowany jest przez prezesa lub osoby upoważnione przez Zarząd.
7. Do działań Zarządu należy w szczególności:
- zarządzanie majątkiem i funduszami TTR „CYKLISTA”,
- odpowiedzialność materialna z tytułu zarządzania funduszami TTR „CYKLISTA” za okres swojej kadencji,
- ustalanie okresowych planów działania,
- składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,
- ustalanie trybu przyjmowania członków,
- składanie wniosków do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
- kierowanie bieżącą pracą TTR „CYKLISTA”,
- udzielanie wyróżnień i nakładanie kar zgodnie z paragrafem 23.

§30
Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2-ch członków.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola całokształtu działalności TTR „CYKLISTA” i jego Zarządu w oparciu o statut, uchwały Walnego Zgromadzenia i plany pracy,
składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków wraz z wnioskami
składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Dyscyplinarnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Zarząd TTR „CYKLISTA” na żądanie Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej..
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§31
Komisja Dyscyplinarna:
1. Komisja Dyscyplinarna składa się z przewodniczącego i 2-ch członków.
2. Komisja Dyscyplinarna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.
3. Komisja Dyscyplinarna wszczyna postępowanie na podstawie wniosku Zarządu lub z własnej inicjatywy.
4. Komisja Dyscyplinarna wydaje orzeczenia nakładając przewidziane kary lub zwalnia obwinionych od odpowiedzialności.
5. Komisja Dyscyplinarna kieruje się w swojej pracy statutem i uchwałami Walnego
Zgromadzenia.

§32
1. W przypadku rezygnacji członka Zarząd, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej,
Zarząd lub przewodniczący danej komisji ma prawo uzupełni wyżej wymienione składy przez powołanie na to miejsce jednego z członków TTR „CYKLISTA” kandydującego do władz na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. W przypadku, gdy skład Zarządu zmniejszy się o 50 % muszą być dokonane nowe wybory.
3. W Zarządzie i komisjach TTR „CYKLISTA” większość stanowić muszą osoby o pełnej
 zdolności do czynności prawnych.
 
Rozdział 5

MAJĄTEK TTR „CYKLISTA”

§33
Dochody TTR „CYKLISTA” składają się z: wpisowego, składek członkowskich, z wpływów z rajdów i imprez, z dotacji i darowizn, wpływów z jednego procenta, wpływów z działalności gospodarczej i innych wpływów.

§34
Majątkiem TTR „CYKLISTA” dysponuje Zarząd zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, planami pracy, oraz bieżącymi ustaleniami Zarządu.

§35
Do dysponowania majątkiem TTR „CYKLISTA”, zaciągania zobowiązań oraz podpisywania dokumentów zobowiązani są: prezes, pierwszy wiceprezes i skarbnik.

§36
W razie rozwiązania TTR „CYKLISTA” na mocy własnej uchwały, ostatnie Walne Zgromadzenie Członków określi przeznaczenie majątku.

§37
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem TTR „CYKLISTA” w stosunku do członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku TTR „CYKLISTA” na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika z realizacji celów statutowych TTR „CYKLISTA”.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 

Rozdział 6

KOŁA I WŁADZE TERENOWE

§38
1. Do założenia Koła potrzebna jest uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
2. Koło zrzesza członków Stowarzyszenia związanych z gminą zamieszkania w liczbie, co najmniej 5 osób.
3. Koła terenowe nie posiadają osobowości prawnej i w tym zakresie podlegają Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

§39
1. Władzami koła są:
a. Walne Zebranie członków Koła
b. Zarząd Koła składający się z co najmniej z 3 osób
2. Kadencja Władz Koła trwa 2 lata.

§40
1. Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:
a. wybór Zarządu i Delegatów Koła
b. uchwalenie absolutorium dla Zarządu Koła.
3. Walne Zebranie Koła odbywa się w terminie uchwalonym na poprzednim Walnym Zebraniu lub podanym do wiadomości Członków Koła na 2 tygodnie przed terminem.
4. Walne Zebranie Koła wytycza kierunki działalności Koła na podstawie Statutu i uchwał Stowarzyszenia.

§41
1. Do kompetencji Zarządu Kola należy:
a. realizacja programu Koła,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c. podejmowanie uchwał w sprawach Koła,
d. realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,
e. wykonywanie zarządzeń i uchwał Stowarzyszenia.


Rozdział 7

ZMIANA STATUTU

§42
1. Zmiany statutu TTR „CYKLISTA” może dokonać Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia organu rejestracyjnego.
3. Wniosek o zmianę statutu nie może być zgłoszony jako wniosek w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków. Musi on być ujęty w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia zgodnie z paragrafem 27 ust.6.


Rozdział 8

ROZWIĄZANIE TTR „CYKLISTA”

§43
Rozwiązanie TTR „CYKLISTA” może nastąpić:
1. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania, niezależnie od terminu Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Na podstawie decyzji organu rejestracyjnego.

Rozdział 9

PRZEPISY KOŃCOWE

§44
1. Wszystkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne TTR „CYKLISTA”, o ile nie należą do innych władz ustala Zarząd.
2. Ustalenia wymienione w ust. 1 mogą być jedynie zmienione przez Walne Zgromadzenie Członków.